Lanseres 14.november

Utsatt for overgrep?

 

Kontaktinformasjon

Har du blitt utsatt for overgrep eller ønsker mer informasjon om dette, så har du flere muligheter. Se kontaktinformasjon under, eller trykk på linkene.

 

Politiet

Ring politiets nødtelefon 112 – hvis du er i akutt nød og trenger hjelp nå

Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi der du befinner deg

www.politiet.no – kontaktinformasjon til alle politidistriktene

 

Overgrepsmottak i Norge

Har du blitt utsatt for et overgrep, er det 24 overgrepsmottak rundt om landet som kan gi deg medisinsk hjelp og råd. Jo raskere du oppsøker overgrepsmottaket, jo bedre. Det er åpent hele døgnet og du kan få hjelp her uavhengig av politianmeldelse. Trykk her for en oversikt med  kontaktinformasjon til alle voldtektsmottakene i Norge.

Trykk her for Brosjyre fra overgrepsmottaket

 

DIXI ressurssenter for voldtatte

Dixi hjelper voldtektsofre og deres pårørende, sprer informasjon om senskader og skadefølger, og driver holdningsskapende arbeid. De ønsker å gi deg støtte og informasjon så tidlig som mulig etter et overgrep. De er et lavterskeltilbud for overgrepsofre av begge kjønn.

www.dixi.no

 

Veiledning til deg som har blitt utsatt for voldtekt

Politiet har laget en veileder for voldtektsutsatte. Den forklarer hva som er voldtekt og gir konkrete råd om hva du bør gjøre, hvem du skal kontakte etc.

klikk her for å lese mer

 

Senter mot seksuelle overgrep

Senter mot seksuelle overgrep er et støttesenter for menn, kvinner, gutter og jenter som har opplevd seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen. Landsdekkende døgnåpen  telefon for overgrepsutsatte. Gratis grønt nummer fra fasttelefon og Telenor mobil 800 57 000.

 

Juridisk orientering – Hva er voldtekt?

Det fremgår straffeloven § 192 hva som er straffbart som voldtekt. I denne sammenhengen er det fokus på de voldtektene som skjer på fest eller i tilknytning til fest. Her er det viktig å huske på at det anses som voldtekt når

– en person skaffer seg seksuell omgang med noen som ikke klarer å motsette seg handlingen, for eksempel på grunn av bevisstløshet, rus eller søvn.

 

Voldtekt er regulert i straffeloven kapittel 19, § 192, som lyder slik:

«Den som..

skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende adferd, eller
har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
ved vold eller ved truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende adferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

 

Straffen er fengsel i minst 3 år dersom

– den seksuelle omgang var samleie, eller

– den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom

– voldtekten er begått av flere i fellesskap

– voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

– den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 195,

 

eller

 

– den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom jf. smittevernloven § 1-3 nr.3

jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen.

Den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 8 år.»

 

 **************************************

 

Have you been sexually assaulted?

 

Whom to contact

If you have been sexually assaulted, or if you need information about this topic, you have
several options.

 

1.The police
a. Phone the police emergency number 112 if you are in trouble and need help now.
b. Phone 02800 to get in touch with the local police wherever you are.
c. Click www.politiet.no to find contact information to all of the police districts.

 

2. Assault centres in Norway

If you have been sexually assaulted, there are 24 assault centres throughout the country
where you will be given medical assistance and advice. The sooner you turn to an assault
centre, the better. They are open around the clock and will help you regardless of whether or
not you file a complaint to the police.
www.overgrepsmottak.net By clicking this link you will find contact information for all the
assault centres in Norway.
To download the assault centre brochure, click http://helse.uni.no/upload/
brosjyre%20overgrepsmottak.pdf

 

3. DIXI resource centre for rape victims

DIXI offers help for rape victims and their next of kin. They inform the public about the long
and short term effects of rape, and they actively engage in attitude forming. They emphasise
the importance of providing help as soon as possible after an assault. DIXI aims to reach as
many people as possible, men as well as women.
www.dixi.no

 

4. Guide for rape victims
The police have prepared a guide for rape victims, where they explain what constitutes a case of rape and where they offer specific advice on what to do and from whom to request help.
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1450.pdf

 

How our legislation defines rape

 

Rape is a punishable offence according to section 192 of the Penal Code. In this context,
we are focusing on rape committed at or in the wake of a party. It is important to
remember that it is rape when a person
• engages in sexual activity with any person who is unconscious or incapable for any other reason such as intoxication or sleep of resisting the act

Rape is provided for in Chapter 19 section 192 of the Penal code. It reads as follows:

 

Any person who

 

1. engages in sexual activity by means of violence or threats, or
2. engages in sexual activity with any person who is unconscious or incapable for any other
reason of resisting the act, or
3. by means of violence or threats compels any person to engage in sexual activity with
another person, or to carry out similar acts with himself or herself, shall be guilty of rape
and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years. In deciding whether the
offender made use of violence or threats or whether the aggrieved person was incapable
of resisting the act, importance shall be attached to whether the aggrieved person was
under 14 years of age.
A penalty of imprisonment for not less than three years shall be imposed if

 

1. the said activity was sexual intercourse, or
2. the offender has rendered a person in such a state as is specified in the first subsection
paragraph (2) in order to engage in sexual activity.
Imprisonment for a term not exceeding 21 years may be imposed if
1. the rape has been committed by two or more persons jointly,
2. the rape has been committed in a particularly painful or offensive manner,
3. the offender has previously been convicted and sentenced pursuant to this provision or
pursuant to section 195, or
4. as a result of the act, the aggrieved person dies or sustains considerable injury to body
or health. Sexually transmitted diseases and generally infectious diseases, cf. section 1-3,
No. 3, cf. No. 1, of the Act relating to control of communicable diseases, shall always be
deemed to be considerable injury to body or health pursuant to this section.
Any person who through gross negligence is guilty of rape pursuant to the first subsection
is liable to imprisonment for a term not exceeding five years. If such circumstances as are
specified in the third subsection subsist, the penalty shall be imprisonment for a term not
exceeding eight years