Lanseres 14.november

Fakta

«Typiske trekk ved en festrelatert voldtekt er at hendelsen har sitt utspring i fest eller uteliv, hvor overgrep skjer i forbindelse med, eller i forlengelsen av dette. Partene (både fornærmede og gjerningspersonen) er ofte unge, og overgrepene skjer etter en viss mengde kontaktetablering. Typiske trekk er også at begge parter har konsumert betydelige mengder alkohol.» 1)Tallene for festrelaterte voldtekter er stabile, og utgjør den største andelen av totalt antall anmeldte voldtekter. 40 prosent av de anmeldte voldtektssakene kan relateres til fest.De fleste gjerningspersonene bak festrelaterte voldtekter er mellom 20 og 35 år. 2)
  • Antall registrerte anmeldelser for alle typer voldtekt i 2013: 1246
  • Antall registrerte anmeldelser for alle typer voldtekt i 2012: 1226
  • Antall registrerte anmeldelser for alle typer voldtekt i 2011: 1221

 

Mørketall

Vi vet det er store mørketall, og at det er svært vanskelig å finne ut hvor høye disse er. En offentlig utredning viser at det trolig begås mellom 8000 til 16000 voldtekter/voldtektsforsøk som ikke havner hos politiet til etterforskning. 3)

 

Det kan være mange grunner til at voldtektene ikke blir anmeldt til politiet. Noen av disse kan være:

 

Relasjon mellom overgriper og offer – Kripos’ statistikk viser at i over 50 prosent av voldtektssakene kjenner offer og overgriper hverandre. Jo tettere bånd mellom partene, jo vanskeligere er det å anmelde til politiet.

 

Man opplever ikke seg selv som et “verdig offer” – Mange har en oppfatning om at i en “ekte voldtekt” bør gjerningsmannen være ukjent, det skal være brukt vold og offeret skal ha satt seg til motverge. Et verdig offer skal ikke kjenne sin overgriper, ikke ha hatt sex med vedkommende før, det skal ha skjedd på offentlig sted, ikke ha drukket alkohol, blitt med noen hjem alene, møtt noen man bare har hatt kontakt med på nett. Mange opplever selv at de ikke har blitt utsatt for en ekte voldtekt og derfor ikke er et verdig offer. De kvier seg derfor for å anmelde overgrepet.

 

Skyld- og skamfølelse – Undersøkelser Dixi (Ressurssenter for voldtatte) foretok i 2012, viser at over 80 prosent av voldtektsofrene føler seg skamfulle etter overgrepet. Det  gjelder spesielt etter festrelaterte voldtekter, hvor man har vært beruset og føler seg medskyldig i overgrepet.

 

Frykt for represalier fra overgriper – Mange frykter ytterligere vold fra overgriperen hvis de kontakter politiet.

 

Lav tillit til politi og påtalemyndighet – Lav tillit til politi- og rettsapparatets forventede håndtering av anmeldelsen vil kunne være en avgjørende faktor når noen vurderer om de skal anmelde en voldtekt eller ei. Spesielt vil dette gjøre seg gjeldende dersom gjerningspersonen er noen man kjenner fra før.

 

Liten støtte fra egen omgangskrets – Manglende hjelp til å forstå hendelsen som et overgrep, eller manglende støtte til å anmelde forholdet, kan virke inn på om man ender opp med å anmelde voldtekten.

 

Kulturelle forhold – Et fåtall som anmelder voldtekter til politiet er fremmedkulturelle, samtidig som andelen fremmedkulturelle kvinner på krisesenter er stor. Årsaker til manglende anmeldelser kan være frykt for represalier fra familie og nettverk.

 

Dagsorden i pressen – Pressen kan påvirke i flere retninger. For eksempel kan søkelyset på politiets lange saksbehandlingstid kunne ha innvirkning på om et offer velger å anmelde voldtekten eller ikke. Motsatt gjør økt fokus på voldtekter at tilbøyeligheten til anmelde voldtekter øker. 4)

 

Kildehenvisning:

 

  1. «Voldtektssituasjonen 2012» – Kripos
  2. «Voldtektssituasjonen 2013» – Kripos
  3. NOU – 2008 «Fra ord til handling»
  4. «Voldtektssituasjonen 2012» – Kripos

 

********************************************************************************

CHARACTERISTICS OF PARTY-RELATED RAPE

 

Party-related rape occurs during or in the wake of a party or an evening on the town. Both the victim and the perpetrator are generally young and have gone through the motions of getting to know each other. Typically, they will both have consumed fairly large amounts of alcohol.

Figures are stable in this field, and party-related rape constitutes about 40% of all reported rape cases. Most of the perpetrators are between 20 and 35 years old.

 

Total number of reported rape cases in 2012:    1226
Total number of reported rape cases in 2011:    1221

 

UNREPORTED CASES

 

We know that there are very many unreported cases, though it is difficult to give any numbers. According to a public research study, the number of unreported cases is probably in the area of 8000 to 16000 (including both rape and attempted rape). These cases will never be investigated.

 

There are various reasons why victims are reluctant to report rape to the police. Some of them are listed below:

 

Relationship between the assailant and the victim – According to NCIS statistics, the rapist knows the victim in more than 50% of the cases. The better they know each other, the more difficult it is to report the assault. Uncertainty about their legal rights.

 

Many people think that a real rapist is a stranger who uses violence, while a real victim puts up fierce resistance, does not know the assailant, has never had sex with the assailant, has not drunk any alcohol, does not take anybody home at night and does not go out with anybody only on the basis of Internet contact. The rape itself, they think, should preferably have taken place in a public place. Many people feel that since they have not been subjected to what they consider “real rape”, they are not worthy of being considered victims, and are therefore embarrassed about reporting the assault.

 

Guilt and shame
A study carried out by DIXI (a resource centre for rape victims) in 2012, indicates that more than 80% of rape victims feel shame after the assault, particularly after party-related rape or if they have been intoxicated. They feel they are partly to blame.

 

Fear of retaliation from the assailant
Many people fear being subjected to additional violence from the assailant if they contact the police.

 

Poor confidence in the police and prosecuting authority
Gloomy expectations as to how the police and judiciary will handle the complaint may be decisive when somebody decides not to report a rape, particularly if the rapist is familiar.

 

Poor support from family and friends
If the victim’s surroundings do not understand that the victim has been subjected to an assault, and if they do not actively support filing a complaint, the victim may end up by not doing so.

 

Cultural circumstances
Only few people of foreign background report rape to the police, while at the same time the number of foreign women who take refuge in shelters for battered women is very large. The fact that so few of them file complaints may be rooted in fear of retaliation from their families and networks.

 

The media’s agenda
The press can turn opinion in various directions. For instance, if the press highlights slow police case handling, the victim may decide against filing a report. Conversely, if media turns its full attention to rape as an issue, the effect may be the opposite.