Lanseres 14.november

kampanjen

 

Facebook – holdningskampanjen

40 % av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Vær en kjernekar – følg med

litt ekstra når det er fest og si fra når noen mister kontrollen. Slik unngår du at vennene dine

gjør eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år etterpå. Kampanjen er et initiativ

fra Kripos.

 

Hva er en kjernekar?

Det er han som følger med litt ekstra når det er fest og som tør å si fra til kompisene sine

hvis noen tråkker over grensa. Kjernekaren er der for vennene sine hvis de mister kontrollen.

Det kan skje alle og da er det godt å ha noen der som en kan stole på.

 

Bakgrunnen for kampanjen

I rapporten «Voldtektssituasjonen 2012» kommer det frem at 40 % av anmeldte voldtekter

i 2012 er festrelaterte. Majoriteten av gjerningspersoner i disse voldtektene er unge

gutter/menn. Som en oppfølging av rapporten, og som et tiltak i arbeidet med å forebygge

voldtekter relatert til fest og rus, ønsket Voldtektsgruppa på Kripos å initiere og gjennomføre

en landsdekkende kampanje mot voldtekt. Vi håper at kunnskap om dette tema kan bidra til

bevisstgjøring blant unge mennesker og hindre at voldtekter skjer på fest. Kampanjen er et

samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Litt mer om Voldtektsgruppa

Voldtektsgruppa ble etablert i 2010 og vil i løpet av 2013 bestå av 16 personer.

Voldtektsgruppa skal kartlegge likhetstrekk i voldtektssaker, bistå og gi rådgivning til

politidistriktene, etterforske og føre egne saker i retten, samt etablere et nasjonalt

fagmiljø. De ansatte har bred kompetanse og solid erfaring innen juridiske spørsmål,

politietterforskning og etterretning, samt innenfor operativ og strategisk analyse.

 

Kampanjen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller har noen tilknytning til Facebook

********************************************************************************

 

Forty per cent of all reported rapes occur during or in the aftermath of parties. Be a

Kjernekar and keep a lookout at parties in case anyone is loosing control. You don’t want

your friends to do, or be subjected to, something that will burden them for years to come.

This campaign was launched at the initiative of the National Criminal Investigation Service

(NCIS Norway).

 

Who is a Kjernekar?

A Kjernekar is a good guy who keeps a lookout at parties, and has the guts to speak out if

one of his mates is on the point of crossing the line. A good guy is there for his friends if they

loose control. That can happen to the best of us, and when it does, it’s nice to have someone

to trust.

 

The backdrop of the campaign

In the report “The Rape Situation in 2012”, we read that 40% of all reported rapes are

related to parties. The majority of perpetrators are young. In response to the report and

with the aim of reducing the number of rapes related to parties and intoxicants, the Counter

Rape Team at NCIS Norway decided to launch a nation-wide anti-rape campaign. We hope

that added knowledge will boost awareness among the young and prevent rape at parties.

The campaign is being carried out in collaboration with the Ministry of Justice and Public

Security.

 

About the Counter Rape Team:

Established in 2010, it is made up of 16 persons in 2013. The team analyses correlations

between cases, provides technical support to the police districts, investigates and prosecutes

cases and serves as a national point of expertise. Officers are widely qualified and have

plenty of experience with the legal, investigative and intelligence aspects of rape and with

operational and strategic analysis.

 

The promotion is in no way sponsored, endorsed, administered by or has any affiliation with Facebook